Przepisy ochrony przeciwpożarowej w garażach wielostanowiskowych

2023-08-24 11:55
Przepisy ochrony przeciwpożarowej w garażach wielostanowiskowych
Autor: Shutterstock Polskie warunki techniczne oraz przepisy prawa budowlanego w dosyć ogólny sposób określają zabezpieczenia przeciwpożarowe dla budynków.

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych to jedna z kluczowych kwestii zarówno dla projektanta, wykonawcy, jak i użytkownika obiektu. Wymagania różnią się m.in. w zależności od rodzaju zabudowy oraz liczby kondygnacji.

Spis treści

  1. Jakie są obowiązujące przepisy ochrony przeciwpożarowej w garażach wielostanowiskowych?
  2. Ochrona przeciwpożarowa w garażach - obowiązujące przepisy

Z roku na rok wzrasta, liczba osiedli powstających zarówno w miastach, jak i na ich obrzeżach. Wskutek dynamicznego wzrostu cen działek budowlanych przestrzeń, na której projektuje się budynki, jest maksymalnie wykorzystywana, jeśli chodzi o powierzchnię PUM (tj. powierzchnię mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, do której nie wlicza się części wspólnych). Współczesne trendy łączą ze sobą budynki jedno- i wielorodzinne, a rozwiązania projektowe ewoluują, aby dopasować się do potrzeb potencjalnych lokatorów.

Jakie są obowiązujące przepisy ochrony przeciwpożarowej w garażach wielostanowiskowych?

Garaż to według rozporządzenia samodzielny obiekt budowlany bądź jego część służące do przechowywania i bieżącej obsługi samochodów osobowych, którego przegrody powinny zapewniać izolację akustyczną oraz szczelność uniemożliwiającą przenikanie spalin lub oparów paliwa do sąsiednich pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, usytuowanych obok garażu lub nad nim.

Tego typu obiekt powinien spełniać podstawowe wymagania określone w rozporządzeniu, tj.: wysokość co najmniej 2,2 m w świetle konstrukcji i 2 m do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych, wjazdy lub wrota garażowe o szerokości co najmniej 2,3 m oraz wysokości 2 m w świetle; powinien też być wyposażony w elektryczną instalację oświetleniową, wpusty podłogowe z syfonem i osadnikami oraz spadki posadzek umożliwiające odprowadzenie zbędnej wody do kanalizacji, a także instalację przeciwpożarową zabezpieczoną przed zamarzaniem.

Najważniejszymi elementami zapewniającymi odpowiedni poziom ochrony przeciwpożarowej w garażach wielostanowiskowych są m.in.: system sygnalizacji pożaru działający we współpracy ze skutecznym systemem detekcji gazów, dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), odpowiednia wentylacja oraz wyposażenie w urządzenia gaśnicze (stałe i przenośne). Standardowo w garażach stosuje się czujniki wykrywające CO i LPG, montowane na ścianach. Należy jednak pamiętać o specjalnych wymaganiach dla garaży usytuowanych pod poziomem terenu, w których mogą parkować auta zasilane gazem LPG. Konieczne jest wtedy zastosowanie czujników detekcji 10–30 cm nad posadzką.

Ochrona przeciwpożarowa w garażach - obowiązujące przepisy

Polskie warunki techniczne oraz przepisy prawa budowlanego w dosyć ogólny sposób określają zabezpieczenia przeciwpożarowe dla budynków. Warto pamiętać, że wznoszone obiekty stają się coraz nowocześniejsze, a zastosowane w nich rozwiązania nie zostały przewidziane przez ustawodawców tworzących wymagania ochrony przeciwpożarowej. Przykładem rozwiązań mających wpływ na poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku jest wprowadzenie do garażu urządzeń umożliwiających parkowanie co najmniej dwóch pojazdów na jednym miejscu postojowym.

Powierzchnia garażu pozostaje taka sama, jednak średnie ciepło spalania materiałów znajdujących się na jednym metrze kwadratowym przestrzeni ulega znacznemu zwiększeniu. Wartość ta przekłada się na gęstość obciążenia ogniowego, którą standardowo dla takich obiektów przyjmuje się na poziomie do 500 MJ/m². Zatem zakładając, że w garażu może być o wiele więcej samochodów, na etapie projektowania należy przyjąć odpowiednio większą gęstość obciążenia ogniowego. Co do zasady w takich przypadkach szacuje się wielkość 1000 MJ/m² , lecz warto zaznaczyć, że wówczas przestaje obowiązywać § 275, ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Przepis ten mówi o tym, że „klasę odporności pożarowej garażu należy przyjmować jak dla budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m² , pod warunkiem wykonania jego elementów jako nierozprzestrzeniających ognia, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej”. W budynkach wielokondygnacyjnych ta regulacja nie ma większego znaczenia. Jednak w przypadku garażu projektowanego jako odrębny budynek o jednej kondygnacji nadziemnej i powierzchni przekraczającej 1000 m² nie ma możliwości przyjęcia klasy odporności pożarowej E. Wynika to z faktu, że dla tej klasy nie ma wymagań co do zapewnienia odporności ogniowej poszczególnych elementów budowlanych. Wówczas należałoby przyjąć klasę D i zapewnić R 30 dla głównej konstrukcji nośnej budynku oraz EI 30 dla ścian zewnętrznych lub skorzystać z zapisów § 215, ust. 1 rozporządzenia [1] i wprowadzić system oddymiania, aby móc zastosować klasę E odporności pożarowej budynku

Literatura

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2019 r., poz. 1065).

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU z 2010 r., nr 109, poz. 719).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DzU z 2009 r. nr 124, poz.1030). 4. PN-EN 671-1:2012 „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym”.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.